fbpx
 

Beheerst beloningsbeleid

Klantbelang centraal

Financiële ondernemingen moeten een beheerst beloningsbeleid hanteren. Het doel is om perverse prikkels voorkomen die kunnen leiden tot ongewenste en onverantwoorde risico’s voor de (soliditeit van de) onderneming of tot het niet centraal stellen van het klantbelang.
De regels voor een beheerst beloningsbeleid, die staan in de Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen (Wbfo, hoofdstuk 1.7 van de Wft), gelden voor alle natuurlijke personen die werken voor of onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming met zetel in Nederland.
Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Beloning hypotheekadviseurs

Onze adviseurs worden grotendeels beloond op basis van een vast, marktconform salaris. Afhankelijk van de functie en beoordeling bestaat de mogelijkheid dat onze adviseurs een gedeeltelijke variabele beloning ontvangen. Wij belonen nooit boven het door de wet gestelde ‘plafond’ van variabele beloning. Dit mag maximaal 20% zijn van de vaste beloning van een medewerker op jaarbasis. Daarnaast moet de variabele beloning voor minimaal 50% afhankelijk zijn van niet-financiële criteria.

 

Beloning overige medewerkers

Onze overige medewerkers ontvangen een vast salaris en geen variabele beloning. Artikel 1:120 lid 2 van de Wft is op deze medewerkers niet van toepassing.

Maatregelen om een beheerst beloningsbeleid te borgen

Ons beloningsbeleid is gericht op het voorkomen van onzorgvuldige behandeling van klanten. Daarnaast hebben wij de volgende maatregelen getroffen die een beheerst beloningsbeleid borgen:

 

  • Bij complexe financiële producten worden wij rechtstreeks betaald door klant. En niet door middel van provisies door de aanbieder. Dit betekent een extra waarborg voor klanten dat zij onafhankelijk advies krijgen. Bij producten met een kleine financiële impact, zoals bij consumptief krediet waar de wetgever dit verplicht stelt, ontvangen wij provisie van de aanbieder.
  • Jaarlijks vindt een evaluatie plaats van het beloningsbeleid en wordt een risicoanalyse uitgevoerd.
  • Om de 18 maanden wordt door een onafhankelijke instantie gecontroleerd of de procedures en werkwijze voldoen aan de vereisten uit de Wet financieel toezicht (Wft). Daarbij worden steekproefsgewijs dossiers gecontroleerd. Een extra borging om altijd in het langetermijnbelang van klanten te handelen.
Meer weten over onze diensten?

“Doen wat je belooft.”

Dat in combinatie met onze Twentse nuchterheid verzekert jou ervan dat de zaken

die jij ons toevertrouwt tot in de puntjes wordt geregeld!